order accutane online no prescription prescription prednisone side effects accutane price where to buy accutane in singapore write prescription zithromax buy xenical

Användarvillkor

/Användarvillkor
Användarvillkor 2018-07-09T15:23:12+00:00

Användarvillkor

Senaste version är giltig från: 16/07/2018.

 

Välkommen till Wicked Society. Dessa medlemsvillkor utgör det avtal som gäller mellan Wicked Society/Wicked Media AB registrerat i Sverige med organisationsnummer 556901-2734 (”Wicked”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) och dig (”dig”, ”du”, ”din” eller ”medlem” , “Medlemmen”). För mer information om Wicked Society/Wicked Media AB, besök gärna Wicked Society´s hemsida, www.wickedsociety.se.

Genom att registrera dig som medlem på www.wickedsociety.se och/eller www.thewickedsociety.com eller genom att utföra en kampanj för Wicked så accepterar du dessa villkor (”Avtalet”) och det är därför viktigt att du noga läser igenom innehållet nedan innan du registrerar dig eller utför en kampanj med oss. I tillägg till detta Avtal kommer särskilda anvisningar vara tillämpliga för varje Kampanj (”Anvisningarna”) och genom att delta i Kampanjer är du också bunden av Anvisningarna för varje Kampanj. Du bör även läsa vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att registrera dig på Hemsidan eller genom att lämna dina uppgifter till oss accepterar du även Integritetspolicyn. Har du frågor om Avtalet, Integritetspolicyn eller Anvisningarna kontakta oss gärna på Wicked Society på Hello@wickedsociety.se.

Om du inte accepterar detta Avtal kan du tyvärr inte bli Medlem eller utföra kampanjer. Om du inte accepterar Anvisningarna som gäller för en Kampanj kan du inte heller delta i sådan Kampanj.

Vår integritetspolicy finner du här: http://www.wickedsociety.se/integritetspolicy/

1. Vad innebär Wicked Society för dig?

Vi har utvecklat Wicked Society för att du som medlem genom användande av ditt Instagramkonto och/eller andra sociala medier ska kunna låna och testa produkter samt tjäna pengar när du deltar i olika Kampanjer. Vi kallar detta för ”Tjänsten”. Vi skickar dig som ”Medlem” särskilda inbjudningar till olika Kampanjer som en Annonsör väljer att genomföra via oss godkända samt valda plattformar och Tjänsten. En ”Annonsör” är alltså företaget bakom en Kampanj och en ”Kampanj” är det budskap som en Annonsör vill nå ut med via Tjänsten och valt socialt medium, med din hjälp. Du deltar i Kampanjer genom att följa Anvisningarna.

2. Din registrering som Medlem

a) En ”medlem” är en privatperson eller ett företag som fått en inbjudan från oss och/eller har registrerat sig i vår databas via hemsidan för användande av Tjänsten. Om du är privatperson och under 18 år måste du inhämta din målsmans tillstånd för att bli Medlem. Om din målsman vill komma i kontakt med oss, be att hen mailar oss på Hello@wickedsociety.se.

b) När du registrerar dig som Medlem måste du ge oss sann, komplett och aktuell information om dig själv. Om vi har rimliga skäl att tro att du gett oss osann, inkomplett eller inaktuell information har vi rätt att neka ditt medlemskap i Wicked Society.

c) Dessa säkerhetsåtgärder är viktiga för oss och vi kan därför inte ta ansvar för någon skada, förlust eller problem som du orsakas om du inte fullföljer dem.

3. Din ersättning för Kampanjer

a) Vi informerar dig via mail, telefon, Tjänsten eller annat medie vid varje Kampanj, om kampanjens anvisningar och den ersättning du kommer få för att du är med i en Kampanj.

b) För giltig ersättning måste du utföra kampanjen enligt detta avtal samt anvisningarna.

c) Om ekonomisk ersättning, betalas den månadsvis i efterskott, men senast den 25e månaden efter avslutad kampanj.

d) Vi kan bara betala din ersättning om du gett oss korrekta uppgifter. Om du är privatperson betalar vi dina pengar till ditt personliga konto. Om du är under 18 år kan vi också betala dina pengar till din målsmans bankkonto (om du gett oss det på Hemsidan, mail eller telefon. Enligt anvisning av din målsman).

e) Om du inte har F-skattebevis kommer vi göra avdrag för skatt och sociala avgifter på din ekonomiska ersättning innan den skickas till dig. Om ingen ekonomisk ersättning är relevant för Kampanjen ansvarar du själv för eventuella skatter och avgifter. Produkter som skickas ut i samråd med kampanj är avsedda för bruk enbart för utförande av kampanj och ej avsedda för privat bruk.

4. Rättigheter

a) Du äger rättigheterna till ditt Kampanjmaterial. Genom att du deltar i en Kampanj med ditt Kampanjmaterial, och i gengäld för den ersättning du då får, ger du Annonsören och Oss en icke-exklusiv licens att publicera och använda samma Kampanjmaterial på Annonsörens och våra sociala medier och eventuell kampanjsida, i presentationer och i marknadsföringssyfte för tjänsten. För kommersiellt bruk utöver ovanstående inleds en dialog för en ekonomisk ersättning i utbyte mot utökade rättigheter till materialet.

b) Det är mycket viktigt att ditt Kampanjmaterial är ditt eget material. Du får inte använda Kampanjmaterial som du inte har skapat själv, eller som inkluderar material som tillhör annan, bilder på eller information om andra utan vårt och deras godkännande.

d) Det vi nu kommit överens om i a)-b) ovan är så viktigt för oss att du måste ta ansvar att kompensera oss och Annonsörer för samtliga krav från andra skapare, medverkande och andra kopplade till Kampanjmaterial om du inte uppfyller dina garantier och åtaganden. Vi kan även i sådant fall avsluta vårt samarbete och ditt medlemskap enligt punkt 7 b) nedan.

e) Vi äger rättigheterna till Tjänsten, Hemsidan och alla dessa system, program, metoder, dokumentation och liknande. Annonsörerna äger rättigheterna till Kampanjerna och till sina namn, loggor och varumärken.

f) Genom ditt medlemskap och deltagande i Kampanjer får du en rätt att nyttja Tjänsten på det sätt som du behöver för att kunna delta i Kampanjer enligt Anvisningarna och vad som sägs i detta Avtal, så länge Avtalet gäller mellan oss och dig. Du får ingen annan rätt att använda Tjänsten, Hemsidan, Kampanjer eller delar därav.

g) Medlemmen accepterar att Wicked skickar ut e-postmeddelanden, nyhetsbrev och sms till medlemmen. Alla nyhetsbrev handlar om nyheter inom företag och de senaste kampanjerna som kan vara intressant för Medlemmen. Du kan såklart avsäga dig nyhetsbrevsutskick genom att kontakta oss på hello@wickedsociety.se.

5. Vårt ansvar

a) Vi kommer inte övervaka eller censurera Kampanjmaterial innan det publiceras och kan därför inte ta något ansvar för innehåll eller utformning av Kampanjmaterial, eller dess förenlighet med Anvisningarna eller detta Avtal. Samtidigt förhåller vi oss rätten att få ta del av kampanjmaterial innan publikation om så önskas. Du godkänner dock att vi får övervaka Kampanjmaterial efter att det publicerats och att vi på egen hand får, eller kan kräva att du omedelbart tar bort eller blockerar Kampanjmaterial (genom att t.ex. ta bort hashtag) som vi tycker strider mot Avtalet, Anvisningarna, svensk eller internationell lag eller på annat sätt kan anses stötande, otillbörligt eller olämpligt. Vi kan inte ta något ansvar för någon skada, förlust eller problem som du orsakas om du inte efterlever detta.

6. Ditt ansvar

a) Du måste använda Tjänsten, Databasen och Kampanjmaterial på ett ansvarsfullt och omdömesgillt sätt, som är förenligt med detta Avtal, Anvisingarna och svensk lag.

b) Du ansvarar ensamt för att alla våra anvisningar gällande ditt Kampanjmaterial som du lägger upp på dina sociala kanaler efterföljs till fullo och därmed inte strider mot svensk lag eller mot den sociala plattformens användarvillkor. Kampanjmaterialet får t.ex. inte innehålla, innebära eller omfatta något av följande: Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott; Utpekande av andra personer som brottsliga eller annat förtal; Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som kan upplevas kränkande, diskriminerande eller nedsättande mot grupper av människor baserat på exempelvis etnicitet, sexuell läggning, handikapp, etc; Kränkningar, förföljning, trakassering, utnyttjande eller hot mot personer, företag eller grupper av personer/företag, obsceniteter eller stötande material eller annat som är oförenligt med god etikett; Brott mot tystnadsplikt eller sekretess; eller anseende avseende Databasen, Hemsidan, Kampanj, Wicked Society eller Annonsör.

c) Kampanjmaterial (eller dess hashtag och beskrivning) som t.ex. innehåller inslag av uppräkningen ovan under b) kommer vi kräva av dig att du omedelbart tar bort.

d) Du är ensamt ansvarig för att ditt Kampanjmaterial följer våra anvisningar till fullo. Om dessa instruktioner INTE efterföljs är du ensamt ansvarig för de eventuella konsekvenser detta kan medföra. Vi står inte bakom och stödjer inte någon åsikt, rekommendation eller råd som görs i samband med publicering av kampanjmaterial och kan därför inte vara ansvariga för denna del i ditt kampanjmaterial, varken gentemot dig eller mot utomstående.

e) Vi förbehåller oss rätten att ersätta dig i en kampanj även om på annat vis avtalat om ditt medverkande om du ej svarar på kampanj relaterade frågor inom 7 dagar eller om du på något vis strider mot detta Avtal eller Anvisningarna.

f) Om du på något vis ej fullföljer kampanj enligt Anvisningarna efter godkännande av kampanj kan du blir ersättningsskyldig för eventuella skador detta åstadkommer oss, annonsör eller annan påverkad part. Detta kan även inkludera ersättningskrav för värde av produkter som du fått tillgång till i samband med kampanj.

g) Om du blir erbjuden samarbete med annonsör du samarbetat med genom Tjänsten får du inte samarbeta med annonsör inom 3 månader sedan du utfört samarbete med dem genom Tjänsten om inget annat är skriftligen överenskommet mellan dig och Wicked.

h) Det är helt frivilligt att delta i Kampanj. Det är först när du anmäler ditt intresse du godtar anvisningarna och detta avtal.

7. Kampanj och Kampanjmaterial

a) Ett sponsrad inlägg som gjorts via Tjänsten får inte tas bort inom loppet av 3 månader, således inlägget eller något relaterat till inlägget bryter mot lagstiftning, Wickeds villkor eller samarbetets utformade riktlinjer.

b) Du får inte samarbeta med ett konkurrerande varumärke/annonsör inom 14 dagar före eller efter publicerat kampanjmaterial.

8. Avslutande av konto

a) Du kan när som helst avsluta sitt konto genom att skriftligen meddela oss via mail på hello@wickedsociety.se. Efter att medlemskapet har avslutats kommer vi att betala ut eventuellt intjänade och inte tidigare utbetalda pengar från Kampanjer enligt våran ovan nämnd utbetalningsmodell.

b) Vi har rätt att omedelbart avsluta ditt medlemskap om vi har rimliga skäl att tycka att ditt användande av de sociala plattformar som är aktuella, Databasen eller deltagande i Kampanjer strider mot detta Avtal, Anvisningarna, svensk eller internationell rätt eller annars kan anses stötande, otillbörligt eller olämpligt eller om du har skadat oss eller Annonsör.

c) Om medlemskapet avslutas enligt punkt b) ovan har du inte rätt till eventuell innestående intjänad betalning. Sådana pengar kommer att tillfalla oss eller annonsör.

d) Vi har rätt att sluta tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten och inbjudningar till Kampanjer när vi anser oss ha rimliga skäl för det.

e) Vi kommer informera dig om avslutandet av ditt medlemskap genom e-post till den adress som du uppgett vid registrering.

9. Sekretess – Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Intigritetspolicy på http://www.wickedsociety.se/integritetspolicy/.

Vill du att vi fullkomligt tar bort alla dina uppgifter kan du enkelt kontakta oss på Hello@wickedsociety.se .

a) Vi får meddela Annonsör och potentiell Annonsör om innehållet i detta Avtal, Anvisningarna samt din statistik på sociala plattformar tillsammans med det faktum att du är Medlem hos oss.

b) Wicked kan inte hållas ansvarig över att information som Medlemmen uppgett kommer ut till tredje part vid t ex intrång i vår databas eller hemsida.

10. Personuppgifter och cookies

Wicked lagrar den information som Medlemmen anger vid registrering och under inställningarna hos Wicked. Det innebär att om du fyllt i all information så lagrar vi bland annat ditt Personnummer, Namn och Kontonummer samt andra uppgifter som du anger i tjänsten eller vid utförande av kampanj och som vi behöver för att exempelvis kunna kontakta dig, fakturera dig, göra utbetalningar till dig eller identifiera vilken medlem du är.

Läs mer i vår Intigritetspolicy på http://www.wickedsociety.se/integritetspolicy/

Vill du att vi fullkomligt raderar alla uppgifter om dig ut vår databas, kontakta oss enkelt på Hello@wickedsociety.se

11. Ändringar och tillägg till Avtalet

Vi kan behöva göra förändringar i detta Avtal i framtiden, t.ex. för att ta hänsyn till ny lagstiftning, förändringar i tjänsten eller nya behov som vi inte kunnat förutse på förhand. Vi strävar efter att hålla dessa ändringar till ett minimum. Du som medlem ansvarar för att själv se om vi gjort förändringar i avtalet innan deltagandet i ny kampanj eller innan annat åtagande som berör tjänsten. Om du fortsätter att nyttja ditt medlemskap efter att en ändring i Avtalet skett är du även bunden av ändringen.

12. Ansvarsbegränsning och ersättning

a) Vi ansvarar inte för skada som du kan lida på grund av Tjänsten, Hemsidan, Kampanj eller Kampanjmaterial.

b) Vi ansvarar inte mot dig för det fall att ditt användande av Tjänsten skulle anses utgöra marknadsföring enligt marknadsföringslagen (2008:486) och inte heller för eventuella rättsliga, kontraktuella eller kostnadsmässiga konsekvenser som detta skulle kunna medföra för dig om du bryter mot våra anvisningar vid utförd kampanj, anvisningar bifogas i kampanjmaterial vid varje kampanj tillfälle. Exempelvis ansvarar du alltid för att alltid tydligt annonsmärka allt kampanjmaterial enligt marknadsföringslagen.

c) Du ansvarar mot oss och Annonsör i förhållande till de skador, kostnader, förluster och krav som vi eller Annonsör lider, eller som vi är skyldiga att utge till Annonsör eller annan, i samband med ditt otillåtna, felaktiga eller nedsättande utnyttjande av Tjänsten, Kampanjer och Hemsidan eller ditt brott mot detta Avtal, Anvisningarna eller svensk lag.

13. Anställningsförhållande

Detta Avtal innebär inte att något anställningsförhållande råder mellan dig och oss. Vi kan alltså inte betala dig någon semesterersättning eller sjukersättning, eller ge dig uppsägningstid eller övriga med en anställning tillhöriga rättigheter. Om anställning sker i samband med kampanj där ekonomisk ersättning utdelas är lönen inklusive semesterersättning och enbart på projektbasis. I detta fall betalar vi även sociala avgifter och skatt från beloppet innan ersättningen betalas ut till dig.

14. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav vara ogiltig, ska detta inte påverka Avtalets övriga bestämmelser. Eventuell ogiltig bestämmelse ska ersättas med en bestämmelse som så mycket som möjligt uppfyller ditt och vårt syfte med Avtalet mellan båda parter.

15. Ge bort eller låna ut rättigheter och skyldigheter

Vi har valt ut just dig att vara Medlem i Wicked Society och därför får du inte ge bort eller låna ut dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan vårt skriftliga godkännande. Vi får dock helt eller delvis, ge bort eller låna ut våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till utomstående.

16. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och eventuella tvister mellan dig och oss. Vi vill allra helst försöka lösa sådana tvister i god anda, men om vi inte skulle lyckas med det ska tvisten slutligt avgöras vid allmän domstol i Stockholm.